Strona główna » Regulamin konkursu 50 lat Tork

Kategorie

Kontakt

  • PPHU "ARRAS" S.C.
    NIP: 8171697331

  • E-mail:biuro@tork.sklep.pl
  • Telefon17 583 66 89
  • Fax17 788 66 68
  • Godziny działania sklepucodziennie 8.00 - 17.00, w soboty 9.00 - 13.00

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Regulamin konkursu 50 lat Tork

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1. Regulamin dotyczy Konkursu na najładniejszą łazienkę,
zwanego dalej „Konkursem”.
1.2. Organizatorem Konkursu są: 
Arras Czyste Rozwiązania Sp. z o.o z siedzibą w Mielcu przy Al. Kwiatkowskiego 2B o numerze NIP: 8172183835,   REGON: 367591962 ,  wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ,  mail: biuro@tork.sklep.pl, zwani dalej „Organizatorem”.
1.3. Misją Konkursu jest promowanie kreatywnych aranżacji wnętrz z użyciem dozowników marki Tork
1.4 Konkurs odbywa się w terminie 01.12.2018– 31.12.2019 roku.
1.5 Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu
poza termin określony w pkt. 1.5 niniejszego regulaminu, o czym poinformuje
Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem strony internetowej https://higiena.sklep.pl/
1.6. Oficjalna strona internetowa Konkursu, zwana dalej „Stroną Internetową”,
znajduje się pod adresem www.higiena.sklep.pl/hity.html.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. Konkurs przeznaczony jest tylko dla klientów Organizatora, którzy w czasie trwania konkursu zakupili 4 różne produkty na stronie www.higiena.sklep.pl oznaczone logiem „Konkurs Tork 50 Years”.
2.2. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
2.3. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych
osobowych Uczestnika zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm)
3. ZASADY KONKURSU
3.1. Tematem przewodnim jest fotografia wykorzystania dozowników marki TORK w pomieszczeniach sanitarnych, biurowych, restauracyjnych, gabinetowych itp.
3.2. Uczestnik Konkursu może zgłosić 1 zdjęcie.
3.3. Zdjęcie musi być dostarczone w formie elektronicznej (obligatoryjnie w
formacie JPG o rozdzielczości min. 1024 x 768 albo wyższej).
3.4. Do udziału w Konkursie dopuszczalne są rozpowszechniane w Internecie
prace, tzn. zdjęcia umieszczane na prywatnych profilach w mediach
społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Pinterest itd. oraz blogach.
3.9c. Organizator ma prawo zdyskwalifikować prace.
3.10. Zdjęcia modyfikowane za pomocą programów komputerowych (za wyjątkiem
retuszu fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty
globalnej, która polepsza jakość, tj. nasycenie, wyostrzenie, kontrast, jasność;
konwersji zdjęć kolorowych na czarno-białe i sepię, zastosowania zabiegów ciemni fotograficznej w przypadku zdjęć zrobionych techniką tradycyjną) będą
automatycznie odrzucone z Części Konkursowej. W szczególności zabrania się
stosowania zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania
elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji.

3.12. Organizator ma prawo wykorzystywać zdjęcia nadesłane przez Uczestnika
wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. promocyjnych, wystawowych
oraz informacyjnych, z których nie czerpie korzyści majątkowych.
3.13. Zgłoszenie zdjęć jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika o
udzieleniu nieodpłatnej licencji obejmującej wykorzystanie fotografii na takich
polach eksploatacji jak strona www organizatora, strona firmowa na portalu facebook.pl dla celów określonych w p. 3.12.
3.15. Uczestnik, wysyłając prace, oświadcza, że utwór stanowi w całości dzieło
oryginalne, nie narusza praw autorskich osób trzecich, przepisów o ochronie
tajemnicy państwowej i służbowej, jest wolny od jakichkolwiek zapożyczeń oraz
nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na
odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wydania oraz rozpowszechniania
fotografii.
3.16. W przypadku każdego użycia fotografii Organizatorowi będzie przysługiwało
prawo wykorzystania przesłanych fotografii w celach informacyjnych,
wystawowych i promocyjnych bez konieczności zapłaty wynagrodzenia na rzecz
Uczestnika.
4. CZĘŚĆ KONKURSOWA

5.1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. 
5.2. Jury  dokonuje  oceny  po  zakończeniu  okresu  trwania  Konkursu,  biorąc pod uwagę :
1) Głosowanie na stronie internetowej ( 70% punktów)
2) Głosowanie Jury  (30% punktów)  biorące pod uwagę  m.in. oryginalność, kreatywność,  nadesłanych aranżacji.
5.8. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne
5.9. Organizator będzie informować o wynikach Konkursu w Internecie oraz komunikatach  prasowych.

6. NAGRODY
6.1. Przewiduje się następujące nagrody:
Każdy uczestnik konkursu otrzyma bon w wysokości 100 zł do wykorzystania na zakupy w sklepie internetowym www.higiena.sklep.pl. Dodatkowo trzy najwyżej ocenione prace zostaną nagrodzone bonem w wysokości 1000 zł do wykorzystania na zakupy w sklepie internetowym www.higiena.sklep.pl.
6.3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w postanowieniach punktu
6.1 wynikających ze zmiennej liczby nagród do przyznania oraz decyzji Komisji
Konkursowej.
7. ODBIÓR NAGRÓD I ZDJĘĆ
7.1. Nagrody w formie bonu zostaną przekazane uczestnikom konkursu drogą mailową.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady
Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
8.2. Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
Uczestnika zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb Konkursu,
zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133
poz. 883).
8.3. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.higiena.sklep.pl oraz
w siedzibie Organizatora.
8.4. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu
opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania laureatom nagród
konkursowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu
zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr
133, poz. 883 z późn. zmianami).
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie
Organizator.
Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach
przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w
drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w
zakresie związanym z organizacją Konkursu.
8.5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym brak
przekazania danych osobowych uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w
Konkursie nagród.
8.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie
znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921
Kodeksu Cywilnego.
8.8 Interpretacji regulaminu dokonuje Organizator

 
Przejdź do strony głównej
Copyright © Arras.